VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK

LEES DE VOLGENDE VOORWAARDEN AANDACHTIG VOORDAT U DEZE SITE GEBRUIKT. Als u deze site gebruikt, betekent dit dat u akkoord gaat met deze voorwaarden. Maak geen gebruik van deze site als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden voor gebruik. Maria Selena kan deze voorwaarden te allen tijde wijzigen.

Beperkingen betreffende het gebruik van materialen

Deze site is auteursrechtelijk beschermd. Maria Selena verleent u het recht al het tekstuele of grafische materiaal dat u kopieert, afdrukt of downloadt uitsluitend te gebruiken voor persoonlijk, niet-commercieel thuisgebruik, mits u de aanduidingen van auteursrecht, handelsmerk of ander eigendom niet wijzigt of verwijderd.

Alle handelsmerken en logo’s zijn eigendom van Maria Selena of Maria Selena's licentiegevers en het is niet toegestaan deze op enige manier te kopiëren of te gebruiken.

Deze site wordt beheerd en bestuurd door Maria Selena vanuit haar kantoor in Vlaardingen,  Nederland. Maria Selena doet geen toezegging dat de materialen op deze site geschikt zijn of beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties. Als u deze site bezoekt vanaf een andere locatie, doet u dit op eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor naleving van de plaatselijke wet- en regelgeving, indien en voor zover van toepassing. .

Vrijwaringen en beperking van aansprakelijkheid; toekomstgerichte verklaringen

Maria Selena kan van tijd tot tijd delen van deze website wijzigen, verplaatsen of verwijderen of toevoegen.

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, WORDT HET MATERIAAL OP DEZE SITE ALS ZODANIG ("AS IS") VERSTREKT ZONDER ENIGE GARANTIE, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET. MARIA SELENA GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE NOCH DOET ENIGE TOEZEGGING BETREFFENDE HET GEBRUIK OF DE GEVOLGEN VAN HET GEBRUIK VAN DE INHOUD OF ANDER MATERIAAL OP DEZE SITE AANGAANDE JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS.

Het feit dat een document op deze site beschikbaar is, betekent niet dat de hierin vermelde informatie niet is aangepast of vervangen door gebeurtenissen of door een vervolgdocument of later depot. Maria Selena is niet verplicht en voert geen beleid om op deze site vermelde informatie of verklaringen te actualiseren en, derhalve, mag u er niet van uitgaan dat dergelijke informatie of verklaringen actueel zijn op de datum waarop u deze site bezoekt. Bovendien kan het op deze site beschikbare materiaal technische onjuistheden of schrijffouten bevatten. Van tijd tot tijd kunnen zonder kennisgeving veranderingen worden aangebracht in het op deze site beschikbare materiaal, de Software en de op deze site beschreven producten

VOOR ZOVER KRACHTENS TOEPASSELIJK RECHT TOEGESTAAN, WIJST MARIA SELENA ALLE GARANTIES AF, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WAARONDER BEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. MAIRA SELENA STAAT NIET IN VOOR DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID OF BRUIKBAARHEID VAN ENIGE OP DEZE SITE OPGENOMEN INFORMATIE. MARIA SELENA GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE FUNCTIES OPGENOMEN IN HET OP DEZE SITE BESCHIKBARE MATERIAAL ONAFGEBROKEN FUNCTIONEREN OF FOUTLOOS ZIJN, DAT GEBREKEN WORDEN HERSTELD, OF DAT HET MATERIAAL, DEZE SITE OF DE SERVER DIE DIT BESCHIKBAAR STELT GEEN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ONDERDELEN BEVAT. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, NEEMT U (EN NIET MARIA SELENA) ALLE KOSTEN VOOR UW REKENING VOOR ALLE NOODZAKELIJK ONDERHOUD, REPARATIES EN VERBETERINGEN.

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, IS MARIA SELENA ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, WAARONDER BEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT, NALATIGHEID, AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE BIJZONDERE SCHADE OF VERVOLGSCHADE DIE VOORTKOMT UIT HET GEBRUIK, OF HET ONVERMOGEN TOT GEBRUIK, VAN DEZE SITE OF ENIG GEDOWNLOAD MATERIAAL, ZELFS INDIEN MARIA SELENA OF HAAR VERTEGENWOORDIGER OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, ZAL IN GEEN GEVAL DE TOTALE AANSPRAKELIJK VAN MARIA SELENA JEGENS U WEGENS ALLE SCHADE, VERLIEZEN EN RECHTSVORDERINGEN (NOCH CONTRACTUEEL, NOCH ANDERSZINS) HET BEDRAG OVERSCHRIJDEN DAT U AAN MARIA SELENA HEBT BETAALD, INDIEN VAN TOEPASSING, VOOR PRODUCTEN DIE U OP DEZE SITE HEBT GEKOCHT.

TOEPASSELIJK RECHT LAAT DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES, OF DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID, MOGELIJK NIET TOE, WAARDOOR DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET VOOR U VAN TOEPASSING ZIJN.

Koppelingen naar andere websites

Maria Selena doet geen enkele toezegging betreffende de inhoud van enige andere website die u via deze site bezoekt. Als u een niet-Maria Selena website bezoekt, besef dan dat deze onafhankelijk is van Maria Selena en dat Maria Selena de inhoud op die website niet beheert. Een koppeling naar een niet-Maria Selena website betekent niet dat Maria Selena enige verantwoordelijkheid beaamt of aanvaardt voor de inhoud of het gebruik van een dergelijke website.

Stellingen

Indien iemand die een document op deze website bekijkt aan Maria Selena informatie verstrekt inclusief feedbackinformatie, zoals vragen, opmerkingen, voorstellen, of dergelijke betreffende de site, of de inhoud van enig onderdeel, dan wordt dergelijke informatie als niet-vertrouwelijk beschouwd en rust op Maria Selena geen enkele verplichting met betrekking tot dergelijke informatie. Daarbij staat het Maria Selena vrij om afgeleide versies te reproduceren, te gebruiken, openbaar te maken, te vertonen, ten toon te stellen, uit te zenden, uit te voeren, te maken, en zonder beperking de informatie aan anderen te distribueren en anderen toe te staan evenzo te handelen. Voorts staat het Maria Selena vrij in dergelijke informatie opgenomen ideeën, concepten, kennis of technieken voor welk doel dan ook te gebruiken, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, vervaardigen en vermarkten van producten en andere artikelen waarin dergelijke informatie is verwerkt. Deze alinea heeft niet tot doel enige persoonlijke informatie over u (zoals naam, postadres en e-mailadres) te gebruiken, het gebruik hiervan valt onder Maria Selena's Privacyverklaring.

Als tegenprestatie voor Maria Selena's voortdurende inspanningen om deze producten te versterken en te verbeteren en om op feedback van gebruikers te reageren, verklaart u dat u zonder enige vergoeding dergelijke ideeën, concepten, kennis en technieken aan Maria Selena overdraagt. U verklaart dat u alle documenten ten uitvoer zult brengen waar Maria Selena redelijkerwijs om verzoekt in verband met de bevestiging van Maria Selena eigendom en onbeperkt recht om dergelijke ideeën, concepten, kennis en technieken te gebruiken.

U bent uitsluitend en als enige verantwoordelijk voor de inhoud van door u gemaakte opmerkingen. U verklaart dat geen enkele door u gemaakte op- of aanmerking op deze site: (i) enig recht van derden schendt, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy of andere persoonlijke of eigendomsrechten; (ii) lasterlijk is of anderszins onrechtmatig, grof of onzedelijk materiaal bevat, of verduistering van bedrijfsgeheimen van derden oplevert; en (iii) de producten of diensten van derden als minder waardevol voorstelt. U verklaart dat u geen persoonlijke gegevens (behalve uw e-mailadres of gebruikersnaam) per e-mail aan andere gebruikers zult verstrekken of via berichten die door u op deze site zijn geplaatst.

Beëindiging

Deze overeenkomst is van kracht tenzij en totdat deze of door u of door Maria Selena wordt beëindigd. U kunt deze overeenkomst te allen tijde beëindigen door niet langer gebruik te maken van deze website, met dien verstande dat deze overeenkomst van toepassing is op al het voorgaande gebruik van deze website. Maria Selena kan deze overeenkomst te allen tijde en zonder kennisgeving beëindigen, en u dienovereenkomstig de toegang tot deze website ontzeggen, ter uitsluitende beoordeling van Maria Selena om welke reden dan ook, daaronder mede begrepen het uwerzijds niet-nakomen van voorwaarden of bepalingen in deze overeenkomst. Bij beëindiging van deze overeenkomst door u of door Maria Selena, dient u onmiddellijk al het materiaal dat u vanaf deze website hebt gedownload of anderszins hebt verkregen te vernietigen, evenals alle kopieën van dergelijk materiaal, of deze nu krachtens de bepalingen van deze overeenkomst of anderszins zijn gemaakt.

Klik hier voor Maria Selena's Privacyverklaring
© 2022 Maria Selena,  Alle rechten voorbehouden